PRIVACYSTATEMENT VOOR PLAZA

1. Inleiding

Sligro Food Group Nederland B.V. (hierna ”Sligro”) bestaat uit verschillende foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Sligro bestaat onder meer uit een franchiseformule genaamd Plaza waarmee klanten worden geholpen om nog beter te worden in hun vak en business.

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze Sligro de persoonsgegevens van bezoekers van de website www.plazacafetarias.nl verwerkt. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop Sligro uw persoonsgegevens verwerkt of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met Sligro opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Sligro kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Sligro is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Sligro is gevestigd in Veghel (Nederland) aan de Corridor 11 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202. 

3. Welke soorten gegevens verwerkt Sligro?

Sligro kan de navolgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 1. de gegevens welke u invult op de website indien u een contactverzoek doet op de website of contact opneemt met de klantenservice (voornaam, achternaam en e-mailadres);
 2. de gegevens welke u invult indien u wenst te solliciteren bij een Plaza vestiging (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, uw telefoonnummer, geboortedatum en curriculum vitae);
 3. communicatie via social media, zoals chatberichten;
 4. informatie die verzameld wordt indien u de website bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;
 5. informatie die ontvangen wordt van enige provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest), afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Sligro van een provider ontvangt en over het wijzigen van uw instellingen wordt verwezen naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;
 6. uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;
 7. informatie die u deelt, zoals interesses en voorkeuren, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag.

4. Op welke wijze verwerkt Sligro persoonsgegevens?

Sligro streeft naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van bezoekers voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om de dienstverlening van Sligro te verbeteren, is het noodzakelijk dat Sligro uw persoonsgegevens verwerkt. Sligro doet dat om uitvoering te kunnen geven aan uw (contact)verzoek, omdat Sligro een gerechtvaardigd belang heeft bij marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die gedaan worden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Sligro rusten of omdat u Sligro daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gebruik contactgegevens

Sligro gebruikt uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is voor de beantwoording van uw verzoek via het contactformulier op de website van Plaza. Ook gebruikt Sligro uw contactgegevens om contact met u op te nemen indien u interesse toont om franchisenemer van de Plaza formule te worden. Tenslotte kunt u uw contactgegevens invullen bij het formulier van de kidsclub of indien u wenst te werken bij een Plaza vestiging, in dit geval geeft Sligro uw contactgegevens direct door aan de desbetreffende Plaza vestiging welke uw verzoek in behandeling kan nemen.

Verbeteren dienstverlening Sligro

Sligro heeft een gerechtvaardigd belang om uw en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om de dienstverlening te verbeteren, om relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen verzorgen en bezoekers te informeren, inspireren, om klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van websites en het online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Sligro verwerkt uw persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van wettelijke en fiscale verplichtingen. 

5. Deelt Sligro uw persoonsgegevens met derden?

Groepsmaatschappijen Sligro

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sligro met uw onderneming heeft, dan zal Sligro uw persoonsgegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen.

Sligro heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te delen met een of meerdere groepsmaatschappijen. Binnen Sligro worden bedrijfsactiviteiten geconsolideerd uitgevoerd in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een groepsmaatschappij worden gehost of beheerd voor andere groepsmaatschappijen. Daarnaast worden bepaalde operationele functies uit efficiencydoeleinden uitgevoerd door een groepsmaatschappij voor andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat groepsmaatschappijen mogelijk voor deze doeleinden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

(Commerciële) partners en dienstverleners

Voor het leveren van diensten kan Sligro gebruik maken van (commerciële) partners en dienstverleners. Deze derden mogen de persoonsgegevens die Sligro aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties

Sligro kan door de wet worden gedwongen om persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Websites van derden

De websites van Plaza, bevat links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van Sligro. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden. Sligro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico.

6. Hoe lang bewaart Sligro uw persoonsgegevens?

Sligro bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Sligro de persoonsgegevens verwijderen.

7. Hoe heeft Sligro uw persoonsgegevens beveiligd?
Sligro heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. 

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien Sligro uw persoonsgegevens verwerkt omdat zij daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten.

Indien u toestemming heeft gegeven

Indien Sligro uw persoonsgegevens verwerkt, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de klantenservice of Support afdeling.

Overige rechten die de AVG u geeft

 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens;
 • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Privacy officer van Sligro.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

 • op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft;
 • de reden van uw verzoek (indien u dat aan Sligro kenbaar wenst te maken).

De AVG verplicht Sligro om uw identiteit vast te stellen. Indien Sligro uw identiteit niet vast kan stellen, dan kan Sligro u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Sligro uw identiteit niet kan bevestigen, dan kan zij uw verzoek niet in behandeling nemen.  

9. Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Sligro Food Group Nederland B.V.

T.a.v. de Privacy officer

Postbus 47

5460 AA  VEGHEL

T: 0413-343500

E: privacyofficer@sligro.nl 

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Sligro uw persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van Sligro.   

U hoeft uw klacht niet eerst aan Sligro kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stelt Sligro het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Sligro indient, zodat Sligro in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht in behandeling te nemen.

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 1 januari 2023. Indien daar aanleiding voor is, dan past Sligro dit Privacystatement aan. Sligro zal u over belangrijke wijzigingen informeren. De meest recente versie van het Privacystatement staat ook op de website van Plaza www.plazacafetarias.nl.