Algemene voorwaarden Plaza
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Plaza formule. Plaza is een franchiseformule van Sligro Food Group Nederland B.V., welke onderneming is gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.

 

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan de website www.plazacafetarias.nl.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen er bijzondere of anderszins aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een aanbieding en/of overeenkomst. Voor zover die aanvullende voorwaarden inhoudelijk tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.

3. Plaza behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van bezoekers wordt door Plaza niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Prijzen, aanbiedingen en acties

1. De prijzen die op de website van Plaza worden vermeld, kunnen afwijken van de prijzen in Plaza vestigingen. Voor alle producten geldt dat de geldende prijs in de desbetreffende Plaza vestiging staat vermeld.

2. Aanbiedingen gelden alleen voor orders die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt, worden besteld en geleverd.

3. Aanbiedingen op de website van Plaza kunnen afwijken van aanbiedingen in de fysieke Plaza vestiging.

4. Indien er sprake is van een actie zal Plaza op haar website de voorwaarden inzake de actie opnemen.


Online bestellingen

De website www.plazacafetarias.nl bevat links naar (bestel)websites van derden (dit kunnen tevens websites van individuele Plaza vestigingen zijn). Deze websites zijn niet door Plaza gemaakt en/of gecontroleerd en Plaza staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico.

Privacy
De wijze waarop Plaza persoonsgegevens verwerkt, staat beschreven in het privacy statement van Plaza. De meest actuele versie van het privacy statement is te vinden op de website van Plaza.

 

Aansprakelijkheid
Plaza is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die bezoeker lijdt of mocht lijden als gevolg van of in verband met een actie, bezoek van de Plaza website of een website van derden waarnaar op de Plaza website gelinkt of verwezen wordt of een aankoop bij Plaza, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Plaza.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden, een aanbieding, een overeenkomst en/of een actie, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant (’s-Hertogenbosch).